izvorite
Правилник на Камик Печат Е-мейл

„КАМИК” ЕООД

  

 

Правилник за вътрешния ред на „Камик” ЕООД

 град Пловдив

 

Раздел Първи

УСЛОВИЯ НА ТРУД

    І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фактори, определящи наемането на работа

1.1 При определянето на успешния кандидат за свободна длъжност „Камик” ЕООД ще взема предвид такива фактори като образование, обучение, опит, лични склонности, знания, характер, умения и способности.

1.2 Преди новия служител да бъде назначен от него се изисква да попълни декларация, с която да удостовери, че е запознат с установения ред  в „Камик” ЕООД и е наясно с трудовите права, които  фирмата осигурява.

Равни възможности за труд

2.1 Политиката на „Камик” ЕООД е да назначава, наема, обучава и да повишава квалификацията на лица без разлика на раса, религия, етническа принадлежност, политическа привързаност, пол и възраст.

2.2 Служителите (включително и преките ръководители), за които се е установило, че са нарушили тази политика подлежат на дисциплинарни наказания съизмерими със сериозността на тяхната постъпка.

Наемане на работа и тестове

3.1. Административния организатор, с одобрението на Управителя на „Камик” ЕООД, предприема необходимите стъпки за привличане на квалифицирани кандидати за работа. Такива стъпки могат да включват обяви в медиите за търсене на квалифицирани кандидати или подаване на информация за свободните длъжности до службите по труда. Административният организатор съхранява формулярите на кандидатите и след изтичане на срока на обявата ги информира за датата на интервюто.

3.2 Тестове

Процесът за подбор на кандидатите може да включва една или повече от следните форми на тестове: устно интервю, оценка на опита и обучението, справки или работни тестове.

3.3 Крайният избор на човека, който ще заеме свободната длъжност се прави от Управителя на дружеството. Административният организатор информира кандидатите за резултатите.

Изпитателен срок

Всички нови служители преминават през изпитателен период от 3 (три) месеца. През този период “на опознаване” се наблюдават работата и поведението на служителите и те се насърчават във всяко едно усилие, за да се разбере дали са доволни от своята нова работа. Ако се определи, че изпълнението на служителя не отговаря на очакваните нива, той може да бъде освободен по всяко време през изпитателния период.

Договор за работа

5.1 Договорът се сключва между служителя и работодателя. Той е официален документ в писмена форма. При сключването на договора работодателят запознава служителя със задълженията, които произтичат от заеманата длъжност или естеството на изпълняваната работа. При сключването му служителя получава длъжностна характеристика в писмена форма, одобрена от Управителя за съответната длъжност.

5.2 Служителят започва работа до три дни след сключване на договора, освен ако страните по него не са се договорили за друг срок. В случай, че служителят не започне работа в посочения период, договорът за трудово взаимоотношение ще се разглежда като не сключен, освен ако причините за неизпълнението е извън контрола на служителя, за което той е уведомил работодателя преди изтичане на крайния срок.

5.3 Изпълнението на задълженията по договора започват със започване на работа от служителя.

5.4 Договорът посочва конкретно мястото и естеството на работа и възнаграждението на служителя.

5.5 Други срокове и условия също могат да бъдат договорени в договора, отнасящи се до условията на труд, които не са регулирани от задължителни клаузи в закона.

ІІ. ТРУДОВИ ПРАВА

Работно време

Отчитането на работното време и извършената работа на всеки служител става по предварително установен и одобрен от управителя график .

ІІІ. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

 1. Задължения по дисциплината

1.1 Нарушения на трудовата дисциплина.

Несправяне с изпълнението на нечии трудови задължения поради негова вина се счита за нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва в съответствие с предвиденото в този Правилник, независимо от каквито и да било финансови, административни или наказателни задължения, ако такива съществуват.

1.2. Видове нарушения на трудовата дисциплина.

Нарушенията на трудовата дисциплина са:

- неефективен труд през работно време;

-неизпълнение на възложената работа, не съблюдаване на разпоредбите;

- не изпълняване на законни заповеди на Управителя;

-злоупотреба с доверието и накърняване доброто име на фирмата, както и разгласяване на непозволена за изнасяне информация, собственост на Дружеството;

- нанасяне на щети на собствеността на „Камик” ЕООД и пропиляване на ресурси, суровини, енергия и други средства.

1.3. Видове дисциплинарни наказания:

- Мъмрене;

- Предупреждение за прекратяване на договорните правоотношения;

-Прекратяване на договорните правоотношения.

1.4 Право на подбор.

В случай на закриване на част от дейността на фирмата, както и в случаи на съкращения на състава й или намаляване обема на работата Управителят има правото на подбор, и в интерес на сдружението и на неговата работа може да освободи служители чиито длъжности са станали излишни, за да запази служители с по-висока квалификация и по-добрите изпълнители. Договорът за допълнителна работа може да бъде прекратен от страна на служителя или на Управителя след 15 дневно предизвестие.

 

ІV. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 1. Длъжностни характеристики

1.1 Длъжностните характеристики се правят и съхраняват за всички длъжности в Дружеството. Длъжностна характеристика се използва също така при набиране на служители, когато се създават нови длъжности. Тя описва ключовите отговорности и квалификация на даден служител на фирмата. Характеристиката осигурява информация за следните основни компоненти:

- Общи задължения;

-Естество на изискваните взаимоотношения;

-Списък на типичните задачи;

- Изисквания за образование и квалификация;

- Конкретни умения, познания и опит.

1.2 Предназначението на длъжностната характеристика е да опише, а не да ограничи отговорностите на члена на персонала. Длъжностната характеристика е част от личното служебно досие. Тя се ревизира, актуализира и преглежда от ръководителя на екипа и мениджъра на офиса, в случаите когато е необходимо, но поне един път годишно, с одобрението на Управителя. Длъжностните характеристики на ръководителите на екипи и на мениджъра на офиса се ревизират от Управителя.

 1. Доклади за дейността на служителите.

Всеки служител предава на Управителя кратък месечен доклад за своята дейност, на първо число на следващия месец, включващ и всички поети ангажименти от името на  „Камик”ЕООД. Доклада може да е съответно в писмена или устна форма в зависмост от длъжността на служителя.

V. ФИНАНСОВА СИСТЕМА

1.Финансови средства

1.1 Паричният поток и отчитането на финансовите средства в „Камик” ЕООД се извършват в съответствие със законодателството на Република България: Закон за счетоводството, Наредба за плащанията, Националните счетоводни стандарти и др.

1.2 Финансови средства са краткотрайни активи в налични пари или тяхната равностойност.

1.3 Налични пари са парични средства и банкови депозити по различни левови и валутни сметки.

2. Банкови операции

2.1 Получаването на финансови средства от „Камик” ЕООД става по банков път или чрез директно плащане в брой.

2.2 Дружеството може да има банкови сметки в лева и в чуждестранна валута.

2.3 В случай, че се изисква наличието на отделна банкова сметка, „Камик” ЕООД открива нова сметка за конкретния проект.

2.5 Право за разпореждане с парите от банковите сметки има Управителят на Дружеството.

3. Касови плащания

3.1. Касова наличност

3.1.1 Касова наличност са финансови средства в национална или чуждестранна валута, намиращи се в касата на „Камик” ЕООД в определен момент.

3.1.2 Касовата наличност в офиса на „Камик” ЕООД и комплекса, управляван от него се съхранява в каса.

3.1.3. Управителят осигурява оптимален размер на средствата необходими за ежедневни касови разплащания през работния ден. Касовата наличност в края на работния ден (работната смяна)  не може да надвишава 1000 лв. (равностойността на паричните средства в лева и валута).

3.1.4 Всички средства, които се получават в касата на „Камик” ЕООД се завеждат в касови книги.

3.1.5. Фирмата разполага с необходим брой, вид разплащателни банкови сметки, чрез които се извършват основните разплащателни действия. В определени обекти, където е необходимо е инсталирано по подходящ начин устойство за разпащане с всички видове дебетни и кредитни карти.

3.2. Постъпления.

Постъпващите в касата финансови средства се удостоверяват с косаов бон или приходен касов ордер.

4. Плащания.

4.1 В съответствие със законодателството на Република България, всички плащания на територията на страната и между български граждани се извършват в левове.

4.2 От касата на Дружеството се теглят суми след попълване на необходимите документи. Преди теглене на финансови средства всеки служител е длъжен да:

А) съгласува с Управителя наличността на средства за необходимите разходи;

Б) получи от Управителя одобрение за целесъобразността на разхода.

4.3. Други

Служителите на „Камик” ЕООД могат да ползват лични автомобили за служебни нужди.

 

ВТОРИ РАЗДЕЛ

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Командировките в страната се извършват в съответствие с Наредбата за командировките. Всички командировки се одобряват от Управителя на Дружеството.

2 Всеки участник в дейностите на фирмата може да бъде командирован, независимо дали е служител на „Камик” ЕООД или не. Командированият служител получава писмена заповед с номер и дата на издаване, която трябва да бъде подписана от Управителя.

3 В съответствие с  на Наредбата за командировките, командировъчната заповед включва следните реквизити:

 • името на фирмата;
 • трите имена на командирования и длъжността му;
 • място на командироване;
 • задача на лицето по време на командировката;
 • продължителност на командировката;
 • сума, която се полага на лицето за покриване на разходи;
 • видът транспорт и друга информация, имаща отношение към възлагането на правото и към сумата на командировъчните разходи;
 • необходимост от отчет за извършената работа и вид на отчета;
 • сума на средствата за нощувки.

4. Изпълнението на командировката трябва да бъде удостоверено от организацията, до която е командировано лицето. Това се прави от упълномощен служител, който отбелязва датите на пристигане и отпътуване, подписва и подпечатва командировъчната заповед.

5. Командированото лице е длъжно да докладва за свършената работа не по-късно от десет дни след завръщането си. В случай, че задачата изисква по-дълъг период от време и има по-голям обхват, освен доклада на командировъчната заповед се представя и отделен подробен отчет.

ІІ. НАЧИНИ НА ПЪТУВАНЕ

 1. Общи положения.

Служители на „Камик” ЕООД, за изпълнение на служебни задачи на територията на страната или за такива на територията на гр.Пловдив могат да ползват транспорт при спазване на определени процедури.

1.1. Лични автомобили на служители на „Камик” ЕООД - само при предложение от тяхна страна. В тези случаи се заплаща разхода на гориво по разходната норма от 10 литра на 100 км. срещу представяне на фактури за изразходваното гориво в рамките на командировката и таксите за паркинг срещу квитанции или разписки. Всички рискове свързани с пътуването са за сметка на лицето, предложило за ползване автомобила си.

1.2. Обществен транспорт – за дестинации с регулярен транспорт и когато се налага продължителен престой на мястото, до което се пътува. В тези случаи за разход се признават включително и билети от вътрешноградски транспорт използвани за предвижване по време на командировката. Разходи за таксиметров превоз, в рамките на населеното място в което служителя е командирован, могат да бъдат признати при наложителни случаи, за което командирования прилага обяснение към командировъчната си заповед.

1.3. Използване на транспортни услуги на външни фирми. Техния подбор се извършва на принципа “най – добра цена”.

1.4. Лицата, използвали служебен транспорт, подписват фактурите, отразяващи предоставената услуга при условията договорени от управителя за външните услуги.

1.5. В случаите, които поради различни причини възникне спешна необходимост от пътуване, то се допуска при условие, че същото не може да бъде отложено. Пътуването се съгласува с Управителя или лицето, което го замества.

 1. Превозни средства

2.1 При ползване на бърз/експресен влак или кораб за разстояния над 400 км без прекъсване, командированият има право да ползва първа класа или спален вагон, ако пътуването се извършва нощем. Същото се отнася и за пътнически влакове при разстояния над 250 км.

2.2 При ползване на личен автомобил за служебни нужди разходите се отчитат с командировъчната заповед, в която се вписва информация за изминатите километри; вид, количество и цена на използваното гориво, удостоверени с фактура;

2.3 При пътуване със самолет представянето на самолетните билети е задължително.

 

ІІI. ДНЕВНИ СУМИ

1.Общи положения

1.1 Дневните суми за командировки са според Наредбата за командировките.

1.2 Дневните се плащат в пълен размер, когато командировката продължава един цял ден или повече дни.

1.3 При командировки, в които връщането на служителите е в рамките на един работен ден се плаща 50% от пълния размер на дневната сума.

2.Разходи за нощувки

Разходите за нощувки се отчитат с документ, издаден от мястото на нощувката и се възстановяват изцяло в размера на посочената в документа сума.

ІV. АВАНС

1 Всяко командировано лице има право да получи аванс в размер на очакваните разходи по време на командировката. За тази цел трябва да бъде направена предварителна заявка за необходимата сума не по-късно от 12:00 часа в деня, предхождащ деня на плащането. Командированият получава аванса срещу подпис.

2 Финансовото отчитане на командировката се извършва не по-късно от десет дни от приключването й.

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ДЕЛОВОДСТВО. ДОКУМЕНТООБОРОТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Обща информация.

Съхраняването и картотекирането на организационната документация е една от предпоставките за успешното постигане на организационните цели. Посредством организационните си документи „Камик” ЕООД демонстрира присъствието си в правния мир и обявява връзката си с други страни. 

2. Документи.

2.1 Още от самото си основаване „Камик” ЕООД си е поставило като приоритетна цел създаването на архивна и картотечна система за официалната документация, свързана с правния й статут и взаимоотношенията му с обществеността.

2.2 Административният организатор съхранява специален картотечен списък и комплект правни документи.

3.Печат и знак.

3.1. „Камик” ЕООД   има свой знак и лого, които са част от всички публикации, брошури и официални писма. Знакът и логото  представляват изображение във вид на „орел”, и по конкретно „орел-рибар”.

3.2 Печатът на Дружеството е кръгъл,R30,  с  надпис „Камик” ЕООД- ПЛОВДИВ, само на български език и на кирилица ,а в средата има изображение на „орел”,и две букви „КК”, вплетени една в друга по вертикала.

3.3. Дружеството „Камик” ЕООД не разполага с дублиращ щемпел и/или печат.

 

II. КАРТОТЕЧНА СИСТЕМА.

 1. Обща информация.

 Принцип при съхраняването на документацията е администативният организатор и главният счетоводител на Дружеството да съхранява информацията според нейния характер. Съгласуването на съхранението на документите е задължение на  администативния организатор.

2.Лични досиета на служители.

2.1 Документи, свързани с трудово-правните взаимоотношения с настоящи и бивши служители на Дружеството.

2.2 Личните досиета на служителите се създават в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

2.3 Личните досиета на служителите се съхраняват и осъвременяват от счетоводителя на”Камик” ЕООД, в сътрудничество с административния организатор. За тази цел личното досие на всеки служител на Дружеството се съхранява в папка, съдържаща информация за цялостната работа на служителя, както и информация за промени в длъжностната характеристика и обучения или образователни курсове. Личното досие се открива с наемането на служителя и се осъвременява редовно докато лицето е служител въвъ фирмата. При прекратяване на договорното правоотношение със служителя досието му се прехвърля в архива. Задължение на административния организатор  е да упражнява контрол върху документите в архива на Дружеството.

 1. Документиране на договори.

3.1 Документи, засягащи договорните отношения на „Камик” ЕООД

За цялата документация в договорните отношения на „Камик” ЕООД отговарят Главният счетоводител и Административния организатор на Дружетвото.

 4.Финансови документи.

Финансовата документация влиза в задълженията на счетоводителя на Дружеството. Съхраняването и воденето на финансовата документация се урежда с няколко правила. За тази цел е разработен специален комплект формуляри, който отразява конкретни норми и правила, типични за финансовите дейности на „Камик” ЕООД, отчетността, контрола и съхраняването на финансовата информация.

5.Входяща и изходяща кореспонденция.

Входящата и изходящата кореспонденция на фирмата се водят в създаден за това Дневник. Отговорността по завеждането е част от функциите на административния организатор.По този начин се улеснява достъпът до информация и се знае нейното местонахождение във всеки един момент.

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Чрез настоящите правила и процедури Дружеството създава система за контрол, с цел гарантиране предприемането на адекватни мерки за предотвратяване на загуби, повреди или кражби на оборудване. Всяка загуба, повреда или кражба на оборудване се разследва от комисия и лицата, назначени от Управителя и се документира подробно.
 2. За поддържане на оборудването в добро състояние се прилагат адекватни процедури за поддръжка.

II. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ

Активи, които могат да се използват за време по-дълго от един отчетен период, имащи срок на практическо приложение не по-дълъг от десет отчетни периода.

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ

 1. Води се точна документация за оборудването, която включва следната информация:
  1. Описание на оборудването.
  2. Производствен сериен номер, номер на модела, инвентарен номер, или друг идентификационен номер.
  3. Източник на оборудването
  4. Кой е собственикът на оборудването.
  5. Дата на придобиване
  6. Местонахождение и състояние на оборудването и дата на проверката.
  7. Цена на придобиване.
  8. Дата на инвентаризацията.

IV. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Назначената от Управителя комисия извършва физическа инвентаризация на оборудването и сравнява резултатите от нея с документацията поне веднъж годишно. Всяка разлика между количествата, установени при физическата инвентаризация и записаните в документацията, се разследва, за да се установят причините за несъответствието. Във връзка с инвентаризацията, комисията проверява наличието, ползването и нуждата от оборудването.

V. ПОДДРЪЖКА

За поддържане на оборудването в добро състояние се прилагат адекватни процедури за поддръжка. За поддържане на оборудването на Дружеството в добро състояние, „Камик” ЕООД  сключва договори за поддръжка.

VI. ОБОРУДВАНЕ, ЗАЧИСЛЕНО НА СЛУЖИТЕЛИ

Всеки служител попълва протокол за зачисленото му оборудване и се задължава да го използва по предназначение. Протоколите се съхраняват от административния организатор.

VII. ЗАЕТО ОБОРУДВАНЕ

Всеки, който заеме оборудване на „Камик” ЕООД е длъжен да попълни приемо-предавателен протокол. Формулярите се съхраняват от административния организатор.

VIII. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

„Камик” ЕООД може да отдава свое или предоставено му за безвъзмездно ползване оборудване под наем на други юридически и физически лица. Размерът на наема се определя за всеки отделен предмет от Управителя .При наемането на оборудване от Дружеството, наемателят подписва приемо-предавателен протокол. Формулярите се съхраняват от административния организатор.

ІХ. РАЗПОРЕЖДАНЕ

 1. Разпореждане с имущество на Дружеството се извършва с решения на Управителя.
 2. При извършване на разпореждане с имущество придобито в рамките на финансиране от донорски програми органите, които се разпореждат, приемат за задължителни условията, посочени в договорите за финансиране.
 1. При морално или физическо амортизиране на активите, особено в случаите, когато продължаването на използването на оборудването (компютри, принтери, скенери и др.) не е ефективно или налага влагането на значителни средства за осъвременяване се предприемат следните стъпки:

-продажба на оборудването, след пазарна оценка на неговата моментна стойност и спазване на принципите на публичност и конкурентност при продажбата;

-предоставяне за временно възмездно или безвъзмездно ползване на членове на Дружеството

-бракуване - в случаите, когато е невъзможно прилагането предишните две точки процедурата по бракуване се провежда в съответствие с законовата уредба

-разпореждането по горните четири точки става с решение на Управителя

-Средствата, придобити при разпореждане с имущество на Дружеството по предходните точки се използват единствено за финансиране на идеалните цели на „Камик” ЕООД.

 

 

Пети раздел

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник е приет с Решение на Управителя на Дружеството и е в сила от приемането му-08.01.2007 г.

Всяко измемение или допълнение се прилага към този правилник в писмена форма и с необходимите реквизити на съответния документ.

 

 

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ: (п) ………………………..

                                                                                              Калин Батаклиев

 
< Предишна